Πρίνος

Ο Πρίνος εντοπίζεται στη Λέσβο από τη θάλασσα μέχρι και τη ψηλότερη κορυφή 960μ. σε όλα τα εδάφη. Εγκαθίσταται εύκολα οπουδήποτε και δημιουργεί προβλήματα στις διάφορες γεωργικές καλλιέργειες. Πρόκειται για δένδρο συνήθως θαμνώδες, αείφυλλο, πυκνόφυλλο και πυκνόκλαδο.