Αρχική 5 Φύση 5 Χλωρίδα 5 Τραχεία πεύκη

Τραχεία πεύκη

Η τραχεία πεύκη αποτελεί το κύριο δασικό είδος της Λέσβου. Συναντάται σε μεγάλες εκτάσεις στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού, στα ορεινά της δυτικής Λέσβου μεταξύ Παρακοίλων, Βατούσας, Πτερούντας και Χιδήρων στη χερσόνησο της Αμαλής και μικρότερες εκτάσεις στην ανατολική και βόρεια Λέσβο. Ο υπόροφος ποικίλει  ανάλογα με το γεωλογικό υπόστρωμα. Για παράδειγμα, σε περιοχές με σχιστόλιθους ο υπόροφος είναι πιο πυκνός και αναπτύσσονται διάφορα είδη θαμνωδών ειδών: Arbutus unedo, A. andrachne, Jupinerus oxycedrus subsp. Oxycedrus, Phillyrea latifolia κ.ά. Ο υπόροφος εμφανίζεται πιο αραιός και πιο φτωχός σε οφιολιθικές περιοχές όσον αφορά τη συμμετοχή ειδών. Συνήθως συμμετέχουν σε αυτόν είδη φρυγάνων (Cistus criticus, Erica manipuliflora, Teucrium capitatum, Sarcopoterium spinosum) και αρκετά ποώδη είδη. Σε οφιολιθικές περιοχές εμφανίζεται επίσης το τοπικό ενδημικό Alyssum lesbiacum καθώς και η Centaurea reuterana, η Genista anatolica, το Thlaspi ochroleucum.