Ρωμαϊκή Ιχθυοδεξαμενή στο Μακρύ Γιαλό Μυτιλήνης

Περιγραφή

Στο Μακρύ Γιαλό Μυτιλήνης βρίσκεται μια κτιστή ορθογώνια ιχθυοδεξαμενή, ρωμαϊκών χρόνων, με εξωτερικές διαστάσεις 6,60×5,50μ. σωζόμενου ύψους 2,18μ. Οι υδατοστεγείς τοίχοι της, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ψευδοϊσόδομο σύστημα δόμησης, με ορθογώνιους λιθόπλινθους ηφαιστειακού πετρώματος. Η ερμηνεία της ως ιχθυοδεξαμενή υποστηρίχθηκε κατά κύριο λόγο από την ύπαρξη του αγωγού στις εσωτερικές πλευρές των τοιχωμάτων μερικών ορθογώνιων υποδοχών για κάθετα χάλκινα ή δικτυωτά κιγκλιδώματα, με τα οποία θεωρείται ότι η δεξαμενή χωριζόταν σε μικρότερους χώρους, ανάλογα με το είδος των ψαριών που εκτρέφονταν, για την ευκολότερη αλίευση αυτών που επιλέγονταν για κατανάλωση, αλλά και για την εξυπηρέτηση πρακτικών ζητημάτων, όπως ο καθαρισμός της. Η τροφοδοσία και η ανανέωση του θαλασσινού νερού επιτυγχανόταν μέσω ενός χτιστού ορθογώνιου ανοιχτού αγωγού, με ενισχυμένα τοιχώματα. Στις εσωτερικές παρειές του αγωγού εντοπίστηκαν κατά τακτά διαστήματα αύλακες με εγκοπές, στις οποίες εφάρμοζαν κάθετα μεταλλικά ή ξύλινα φράγματα, ρυθμίζοντας τη ροή και την ανανέωση των υδάτων. Μεταγενέστερα και μετά την εγκατάλειψη της αρχικής της χρήσης, η δεξαμενή γέμισε με χώμα, άμμο αλλά κυρίως με χρηστική κεραμική, η οποία απορρίφθηκε εντός της. Ο χώρος τότε σφραγίστηκε από έναν εγκάρσιο τοίχο και το κτίσμα μετασκευάστηκε σε πρόπυλο σχήματος Η.


Περιοχή Μυτιλήνης

Η φωτογραφική συλλογή μας

Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε!